Pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie profilaktyki i prewencji kryminalnej.

Student w ramach ww. specjalności przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z zakresu nauk społecznych.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem, której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Diagnozowania zagrożeń społecznych
 • Planowania i organizowania pracy profilaktycznej
 • Rozwiązywania problemów społecznych i przeciwdziałania zagrożeniom
 • Podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społecznymi w zakresie profilaktyki zagrożeń
 • Prowadzenie pracy profilaktycznej w wybranych środowiskach(przedszkole, szkoła, świetlica, poradnia, kluby młodzieżowe, wolna strefa,)
 • Praca terapeutyczna z osobami dozorowanymi objętymi probacją
 • Organizowanie działań terapeutycznych   środowisku lokalnym
 • Prowadzenie warsztatów terapeutycznych

Wybrane przedmioty:

-psychologia niedostosowania społecznego

-metodyka pracy pedagoga szkolnego

-warsztat pracy kuratora

-filozofia probacji

-profilaktyka społeczna

-fenomenologia przestępczości

-readaptacja i reintegracja społeczna

Kwalifikacje

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, specjalność Pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku pedagoga, specjalność: pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej m.in. w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, w kurateli sądowej, placówkach resocjalizacyjnych, placówkach penitencjarnych, rodzinnych ośrodkach konsultacyjno-diagnostycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, świetlicach środowiskowych, szkołach.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł magistra pedagogiki, co umożliwia mu podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

JEDNOSTKI WSP

KONTAKT

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą w Człuchowie

 Osiedle Witosa 20

77-300 Człuchów

 59 834 11 68

  59 834 11 68