Pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie działań probacyjnych w środowisku lokalnym

Student w ramach ww. specjalności przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z obszaru nauk społecznych

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem, której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Diagnozowania potrzeb społecznych
 • Planowania i organizowania pracy środowiskowej
 • Rozwiązywania problemów społecznych
 • Podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społecznymi
 • Prowadzenie pracy probacyjnej w wybranym środowisku
 • Praca terapeutyczna z osobami dozorowanymi objętymi probacją
 • Organizowanie działań terapeutycznych   środowisku lokalnym

Wybrane przedmioty:

-filozofia probacji

-warsztat pracy kuratora

-metodyka profilaktyki społecznej i środowiskowej

-organizowanie społeczności lokalnych

-edukacja inkluzyjna

Kwalifikacje

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, specjalność Pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku pedagoga m.in. w placówkach resortu bezpieczeństwa, tj. policji, straży granicznej, straży pożarnej, straży miejskiej i innych związanych ze zjawiskami patologii społecznej, np. zakład poprawczy, zakład karny ,placówki resocjalizacyjne.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł magistra, co umożliwia mu podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

JEDNOSTKI WSP

KONTAKT

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą w Człuchowie

 Osiedle Witosa 20

77-300 Człuchów

 59 834 11 68

  59 834 11 68