Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji

W ramach projektu "Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna" odbyło się 29 listopada w Ministerstwie Zdrowia drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

Spotkanie otworzył i jego pierwszą część poprowadził prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor naszej Uczelni i Przewodniczący Prezydium Rady. W trakcie posiedzenia zostały przedstawione między innymi projekty realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (lidera projektu), związane z działalnością Sektorowej Rady, jak również prace Ministerstwa Zdrowia w zakresie szkoleń dla pracowników opieki zdrowotnej. Minister Elżbieta Bojanowska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliła, że w pomocy społecznej brakuje pracowników, obecnie zaś prowadzone są konsultacje międzyresortowe na temat ustawy o pomocy społecznej. Minister poinformowała też o uruchomieniu programu OPIEKA 75+, nakierowanym na wspomaganie samorządów realizujących zadania opiekuńcze. Ze strony naszej Uczelni, jako partnera projektu, wystąpiła również dr Katarzyna Delikowska, Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, która wraz z dr Anną Zasadą-Chorab przedstawiła prezentację dotyczącą deficytów kompetencyjnych w zawodach pomocy społecznej.

Drugą część posiedzenia poprowadził prof. Mirosław Grewiński, Prorektor naszej Uczelni. Podczas tej części spotkania wystąpiła między innymi Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katarzyna Chmielewska, reprezentująca Ministerstwo Zdrowia, która przedstawiła informacje na temat stanu kształcenia w zawodach medycznych oraz plany zmian w tej dziedzinie na najbliższe lata. Natomiast Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Justyna Pawlak przedstawiła działania Ministerstwa w zakresie szkolenia służb społecznych. Podkreśliła, że po wejściu w życie ustawy wprowadzającej superwizję w pracy socjalnej rozpoczęły się szkolenia superwizorów oraz superwizja dla pracowników socjalnych. W trakcie drugiej części posiedzenia prof. Mirosław Grewiński przeprowadził głosowanie, w wyniku którego przyjęte zostały szkolenia z zakresu opiekuna osoby niesamodzielnej jako szkolenia rekomendowane przez Radę do dofinasowania przez PARP w ramach funduszy europejskich POWER.

Trzecia część spotkania, którą poprowadziła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (partnera projektu) dotyczyła przede wszystkim rozwiązań technologicznych związanych z opieką zdrowotną. Omówiony został między innymi temat technologicznych innowacji w kontekście wyzwań kompetencyjnych pracowników w sektorze służby zdrowia czy najnowszych urządzeń mogących wspierać opiekę nad osobami niesamodzielnymi.

 

Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” jest częścią większego programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Uczelni Łazarskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku.

 

źródło: http://rada.pracodawcyrp.pl/ oraz Protokół z II posiedzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna