Parametryczny sukces - wysoka ocena dla Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Z oceny wynika między innymi, że zwiększyła się liczba uczelni wiodących lub bardzo dobrych. To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku.

Inicjatywę poddania dorobku kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni do ministerialnej oceny wdrożył w 2014 roku Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie dr Arkadiusz Durasiewicz, który jednocześnie został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia i Parametryzacji Nauki. Chcąc w sposób profesjonalny i rzetelny przeprowadzić ocenę parametryczną na uczelni, JM Rektor prof. dr hab. Julian Auleytner w 2015 roku powołał Senacką Komisję ds. Parametryzacji, której przewodniczącym został dr Arkadiusz Durasiewicz.

W okresie dotyczącym oceny za lata 2013-2016 prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach zostało poddanych szczegółowej ocenie przez przedstawicieli środowiska naukowego zasiadających w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w związku z poddaną oceną parametryczną Wydział Nauk Społecznych w Warszawie otrzymał kategorię parametryczną "B".

Ankietę parametryczną wydziału w pełni zintegrowaną obecnie z system POLON oraz systemem Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) przygotowali: Dziekan WNS w Warszawie dr Arkadiusz Durasiewicz, mgr Magdalena Szydłowska (Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych) oraz mgr Tomasz Madejek (Dyrektor ds. Organizacyjnych i Wsparcia).

Jest to duży sukces, który dzięki naukowemu zaangażowaniu całej kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału zapisał się w historii naszej Uczelni.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym wydziałowym pracownikom akademickim za ogromne zaangażowanie naukowe na arenie krajowej i międzynarodowej oraz ogromną liczbę wysoko punktowanych publikacji, które przyczyniły się do osiągnięcia tego sukcesu.

 

MNiSW kategoria B page 001

Audycja radiowa z udziałem Prorektora o polityce senioralnej

W środę 22 listopada gościem Polskiego Radia 24 był prof. Mirosław Grewiński, a audycja z jego udziałem dotyczyła polityki senioralnej w Polsce, między innymi projektu programu 500+ dla emerytów, w ramach którego otrzymywaliby oni co roku jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł. Z uwagi na liczne wydatki budżetowe odroczenie tego programu było, zdaniem prof. Grewińskiego, racjonalną decyzją rządu.