O Instytucie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janisza Korczaka w Warszawie jest Uczelnią niepubliczną, utworzoną na podstawie decyzji MEN z dnia 30-04-1993 r. Działalność naukowa i dydaktyczna Uczelni koncertuje się w obszarach europejskiej polityki społecznej, aktywnej pracy socjalnej, pedagogiki i gospodarki społecznej. Rozwój Uczelni następuje wraz z przemianami gospodarczymi i społecznymi w kraju, powołane zostają Wydziały w Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Szczecinie i Lublinie. 01-10-2000 r. powołany zostaje Instytut Politologii w Człuchowie. Rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w regionie, zainteresowania i plany naukowe pracowników Instytutu, jak i wyraźnie formułowane cele strategiczne Uczelni przyczyniły się do przekształcenia Instytutu Politologii w Wydział Zamiejscowy w Człuchowie (decyzja MNiSW z dnia 12-02-2003 r.). W jednym z istotnych punktów wypracowanej przez Uczelnię strategii, za szczególnie ważne zadanie uznano realizację różnych form edukacyjnych, w tym nauczanie na odległość za pośrednictwem mediów elektronicznych. Uzupełnienie tradycyjnej oferty edukacyjnej o nauczanie technikami E-learningu i M-learningu przyczyniło się do powołania Międzywydziałowego Instytutu Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą w Człuchowie (Zarządzenie Rektora z dnia 01-10-2015 r.). Celem Instytutu jest między innymi wspomaganie procesu dydaktyki i uzupełnienie tradycyjnego procesu nauczania w trakcie trwania studiów, szkoleń i kursów. Misją Instytutu jest tworzenie dla studenta miejsca, gdzie będzie mógł realizować swoje zainteresowania i pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej.

Instytut dysponuje własnym obiektem, w którym znajdują się sale wykładowe, ćwiczeniowe, biblioteka, laboratoria oraz pracownie technologii informatycznych i technik kształcenia na odległość. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie modernizacji, standaryzacji i dostosowania potrzeb edukacyjnych, w tym programów i przedmiotów studiów.

 

JEDNOSTKI WSP

KONTAKT

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą w Człuchowie

 Osiedle Witosa 20

77-300 Człuchów

 59 834 11 68

  59 834 11 68