Zarządzanie w oświacie

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w oświacie

Zarządzanie w oświacie to studia podyplomowe skierowane do osób chcących podnieść swoje kwalifikacji w dziedzinach takich jak zarządzanie szkołą lub inną placówką oświatową. Celem studiów zaprojektowanych i realizowanych przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które są niezbędne do efektywnego zarządzania szkołą lub inną placówką oświatową w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo studia te kształtują umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy w realiach pracy zawodowej absolwentów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku edukacyjnego Uczelnia Korczaka Oddział Warszawa tak przygotował program studiów na kierunku zarządzanie oświatą, aby umożliwiał on studentom poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności zawodowych, rozwijanie zainteresowań oraz pozyskiwanie nowych kwalifikacji.

Zarządzanie w oświacie – ramowy program studiów

Dwusemestralne studia podyplomowe realizowane na wybranym kierunku obejmują następujące przedmioty i zagadnienia:

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Podstawy prawne funkcjonowania placówki oświatowej w Polsce
 • Prawo pracy w zakresie praw i obowiązków nauczyciela
 • Prawo rodzinne (ze szczególnym uwzględnieniem Procedury „Niebieskiej Karty”)
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
 • Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach oświatowych
 • Marketing i promocja w kontekście placówek oświatowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja interpersonalna
 • Etyka zawodowa dyrektora
 • Finanse w oświacie
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Technologie informacyjne w oświacie
 • Seminarium dyplomowe z praktyki kierowniczej

Uwaga: Oddział Warszawa zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do powyższego programu kształcenia.


Zarządzanie szkołą – sylwetka absolwenta

Absolwent, który ukończy dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi mu podjęcie zatrudnienia na stanowisku dyrektora placówki oświatowej oraz efektywne zarządzanie szkołą lub każdą inną placówką oświatową. Efektywne zarządzanie szkołą jest możliwe dzięki teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych, administrowania mieniem oraz psychologii zarządzania.

Absolwent – kwalifikacje

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie oświatą zostaje potwierdzone świadectwem. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) absolwent studiów podyplomowych na powyższym kierunku uzyskuje prawo do ubiegania się o stanowisko kierownicze w wybranej placówce oświatowej.

Studia podyplomowe Warszawa – czas trwania

Studia na kierunku zarządzanie oświatą to studia dwusemestralne, które rozpoczynają się odpowiednio w październiku i lutym każdego roku akademickiego. Studia obejmują 240 godzin oraz 30 godzin praktyk kierowniczych.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    2 raty 4 raty
2 3 050 zł 1 601 zł 816 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu studiów wyższych.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu