Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz socjologii, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, poznasz teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nabędziesz wiedzę w zakresie planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole oraz tworzenia środowiska umożliwiającego indywidualizacje oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych w grupach/klasach jednolitych i zróżnicowanych wiekowo.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób zainteresowanych edukacją dzieci. Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji przydatnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata. Wiedza i kompetencje uzyskane w czasie studiów są niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolu oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu:

  • wspierania rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym,
  • diagnozowania kompetencji dzieci oraz stymulowania ich kreatywności i twórczości,
  • możliwości i rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • pracy z grupą, aranżowania przestrzeni edukacyjnej w sposób odpowiedni do potrzeb i zainteresowań dzieci,
  • kierowania procesami kształcenia i wychowania dzieci, w tym zwłaszcza wspierając ich kreatywność, poczucie sprawstwa i odpowiedzialności,
  • identyfikowania potrzeb dzieci i właściwego na nie odpowiadania.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego (w przedszkolach, klubikach, gdzie realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego dziecka w wieku przedszkolnym, szkołach, na terenie których zorganizowane są grupy przedszkolne) oraz nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej (szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, prywatne, przy organizacjach i stowarzyszeniach). Znajdziesz również pracę jako wychowawca w świetlicy szkolnej czy środowiskowej lub jako organizator wychowania przedszkolnego.

Opłaty

Ceny podane zostaną wkrótce.