Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Niestacjonarne studia I stopnia na kierunku pedagogika

Uczelnia Korczaka oferuje zaoczne studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kształcenia, takich jak e-learning i kształcenie na odległość.

Cel studiów

Studia na specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną mają za zadanie przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w zawodzie pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, opiekuna-wychowawcy w instytucjach wychowania pozaszkolnego.

Ramowy program studiów

Niestacjonarne studia I stopnia na specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną obejmują nauczanie przedmiotów, pozwalających na uzyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzeń tego rozwoju, metod pracy w instytucjach oświatowych, jak również umiejętności w obszarze diagnozowania dziecka, organizowania i prowadzenia działań wychowawczo-terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży, a także działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Studia umożliwiają także wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyk realizowanych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Sylwetka absolwenta

Ukończywszy studia I stopnia na specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, absolwent posiada kompetencje, które umożliwią mu m.in.:

  • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz problemów dzieci i młodzieży, zagrożeń funkcjonowania środowisk wychowawczych;
  • współtworzenie, realizowanie oraz ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  • podejmowanie pracy z uczniem z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym oraz zagrożonego uzależnieniem, a także działań profilaktycznych i wspierających rozwój jednostki;
  • podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o obowiązujące prawo;
  • niesienie pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniowi, rodzicowi, nauczycielowi oraz inicjowanie i monitorowanie różnych form współpracy z tymi podmiotami;
  • budowanie warsztatu pracy pedagoga szkolnego, rozwijanie własnych kompetencji psychopedagogicznych i umiejętności wychowawczych;
  • projektowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów Uczelni Korczaka na specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, nauczyciela świetlicy szkolnej oraz opiekuna-wychowawcy w instytucjach pozaszkolnych. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach takich, jak: szkoły podstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki pomocy dziecku, świetlice i kluby środowiskowe, instytucje wychowania pozaszkolnego, instytucje pomocy i opieki i profilaktyki społecznej.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Adresat oferty i wymagania stawiane kandydatom

Studia I stopnia na specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, prowadzone przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak e-learning i kształcenie na odległość kierujemy do absolwentów szkół średnich legitymujących się świadectwem dojrzałości i pragnących uzyskać kompetencje z zakresu pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną 2019/2020 3 360 zł 1 765 zł 899 zł 365 zł
2020/2021 3 760 zł 1 975 zł 1 005 zł 410 zł
2021/2022 3 460 zł 1 815 zł 925 zł 379 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł