Przedsiębiorczość i innowacje na wsi (Smart Villages)

Studia skierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą sposobów i form zarządzania specyficznymi organizacjami, jakimi są wsie oraz twórczego i innowacyjnego jej zastosowania w działaniach zarządczych. Studia charakteryzują się interdyscyplinarnym podejściem z uwagi na złożony stopień procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w przestrzeni wsi. Istotą organizacji i zarządzania wsią jest dążność do tworzenia „Inteligentnej Wsi”, a więc miejsca, w którym wysokiej jakości przydatność do życia musi być udziałem wszystkich grup interesariuszy.

Ważnym elementem kształcenia będzie wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze organizacji i zarządzania w „Smart Villages”. Współczesne wsie wymagają innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy funkcjonujących na ich obszarze. A zatem rozwiązywanie tych problemów wymaga profesjonalnie  przygotowanych specjalistów o wieloaspektowym spojrzeniu na kwestie rozwoju wsi, umiejących się posługiwać nowoczesnymi metodami zarządzania.

Cel studiów

Celem studiów jest umożliwienie zainteresowanym zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie poprawy jakości zarządzania wsią, zmierzającej do efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów wiejskich, w tym zasobów kapitałowych, społecznych oraz wprowadzania innowacyjnych metod w zakresie zarządzania. W gospodarce opartej na wiedzy system zarządzania musi być dostosowywany do zmieniających się okoliczności oraz uwzględniać różne wymiary czasowe i terytorialne. Dlatego też absolwenci studiów zostaną wyposażeni w umiejętności wypracowania zasad i praktyki zarządzania uwzględniających lepsze odpowiadanie na potrzeby mieszkańców, bieżące identyfikowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów, zastosowanie odpowiednich instrumentów zarządzania oraz pozyskiwanie akceptacji dla wprowadzanych zmian zgodnie z zasadą podejścia funkcjonalnego.

Adresaci

Studia kierowane są do osób które w przyszłości chcą podjąć pracę w administracji samorządowej i jednostkach pokrewnych, w firmach konsultingowych doradzających w projektach z zakresu rozwoju regionalnego, w firmach świadczących usługi publiczne, w firmach specjalizujących się w opracowaniach dokumentów strategicznych, jednostkach gospodarczych oraz jako liderzy środowisk lokalnych.

Perspektywy zawodowe

Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych przydatnych pracownikom administracji samorządowej wszystkich szczebli. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako przedstawiciele władz publicznych, specjaliści w dziedzinie finansów publicznych, zarządzania usługami publicznymi, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, gospodarki mieszkaniowej czy przestrzennej, jako specjaliści pracujący w pomocy społecznej.

Opłaty

4000 zł/rok studiów (studia trwają 3 lata)

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokument ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).