Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna

Studia II stopnia (niestacjonarne, licencjackie)

Specjalność ta jest szczególnym działem pedagogiki ukierunkowanym przede wszystkim na potrzeby i oczekiwania młodych osób, które nie są w stanie odnaleźć się w środowisku społecznym. Zadaniem pedagoga jest tutaj takie kierowanie podopiecznym, aby skutecznie wyprowadzić go ze stanu zaburzonego zachowania i przygotować do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto pedagog powinien chronić podopiecznego przed dalszym potencjalnie destruktywnym wpływem dysfunkcyjnego środowiska wychowawczego. Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie zagrożeń kryminalnych.

Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym – łączą w sobie wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii, jednocześnie pozwalając jednostce na rozwój umiejętności w zakresie diagnozowania niedostosowania społecznego oraz wszelkiego typu zaburzeń emocjonalnych.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem, której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Diagnozowania zachowań patologicznych, zagrożeń i zjawisk kryminalnych
 • Prowadzenia prawidłowego postępowania resocjalizacyjnego
 • Planowania i organizowania pracy w zakresie zapobiegania przestępczości
 • Rozwiązywania problemów społecznych
 • Podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społecznymi
 • Prowadzenie prac kryminalistycznych w terenie
 • Analizowanie zagrożeń i planowanie działań operacyjnych
 • Prowadzenie diagnostyki śledczej

Wybrane przedmioty:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • kryminologia
 • psychologia sądowa
 • socjologia kryminalistyczna
 • fenomenologia przestępczości
 • profilaktyka społeczna lub profilaktyka zachowań ryzykownych
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • techniki kryminalistyczne

Adresat oferty

Studia II stopnia na specjalności pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna, prowadzone przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak e-learning i kształcenie na odległość, realizowane na Wydziale w Warszawie kierujemy do absolwentów studiów I stopnia na kierunkach: pedagogika i pedagogika specjalna.

Kwalifikacje

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, specjalność pedagogika kryminologiczno-sądowa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności: Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna są wciąż pożądani na rynku pracy. Resocjalizacja jako nieodłączny element działań prowadzony w ramach systemu wsparcia społecznego otwiera przed absolwentami tego kierunku szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.

Na pedagoga specjalizującego się w pedagogice kryminologiczno- resocjalizacyjnej czeka praca m.in. w: placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izbach dziecka, wszelkich organizacjach zajmujących się osobami pokrzywdzonymi, sądach i aresztach, a także ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień i innych ośrodkach przeciwdziałających zjawiskom niedostosowania społecznego i wykluczenia społecznego. Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku pedagoga m.in. w placówkach resortu bezpieczeństwa, tj. policji, straży granicznej, straży pożarnej, straży miejskiej.

Absolwenci powyższego kierunku mogą podejmować pracę psychokorekcyjną z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z grup ryzyka, w których występują zaburzenia zachowania, zjawisko niedostosowania społecznego, a także ryzyko wystąpienia tego zjawiska.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna

2018/2019

3 600 zł

1 830 zł

920 zł

370 zł

2019/2020

3 900 zł

1 985 zł

1 000 zł

405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20