Resocjalizacja i socjoterapia

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy, pedagoga.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu teorii i metodyki resocjalizacji i socjoterapii, patologii społecznych, diagnozy resocjalizacyjnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu: zastosowania treningu umiejętności wychowawczych, treningu konstruktywnych zachowań, przeciwdziałania agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich. Uczymy naszych studentów treningu rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem metodyki porozumienia bez przemocy. Absolwent może podjąć pracę w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, świetlicach socjoterapeutycznych oraz placówkach wsparcia dziennego, Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy o charakterze pozainstytucjonalnym (m.in. streetworking, organizacje pozarządowe).

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Resocjalizacja i socjoterapia 2019/2020 3 460 zł 1 815 zł 925 zł 379 zł
2020/2021 4 070 zł 2 139 zł 1 089 zł 445 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
  • kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia
  • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20.