Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna

Studia II stopnia (niestacjonarne, realizowane ze wsparciem platformy e-learningowej oraz w formule kształcenia na odległość, magisterskie uzupełniające)

Studia na specjalności Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do pełnienia roli pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnych oraz animatora społecznego. Kierunek przygotowuje do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program studiów pozwala zapoznać się z problematyką społeczną i metodami badań oraz przygotowuje do rozwiązywania różnych problemów w układach lokalnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny.
Przygotowują do profesjonalnej pracy z jednostką czy rodziną oraz do współpracy z grupami oraz społecznością lokalną.

Studia o profilu praktycznym, realizowane w formule kształcenia na odległość

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji działań w jednostkach samorządu terytorialnego, uruchamiania inicjatyw społecznych w oparciu o lokalnych liderów,
 • animacji społecznej i kulturalnej, podejmowania inicjatyw, przeprowadzania projektów i eventów,
 • metodologii przygotowywania i realizacji projektów społeczno-kulturalnych, w tym socjalnych, edukacyjnych, innowacyjnych, a także kompetencje w zakresie pozyskiwania środków na ich realizację,
 • prowadzenia zajęć z różnymi grupami odbiorców, organizowania grup wsparcia, stosowania zróżnicowanych metod rozwiązywania problemów w grupach społecznych,
 • posługiwania się metodami i technikami nawiązywania współpracy, współdziałania z różnymi podmiotami w środowisku lokalnym oraz sposobami zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w społecznościach lokalnych.

Wybrane przedmioty:

 • Wstęp do socjologii
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia i elementy psychopatologii
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Podstawy prawne pracy socjalnej
 • Elementy organizacji i zarządzania
 • Polityka społeczna
 • Mediacje i negocjacje

Kwalifikacje

Absolwent nabywa kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej i tytuł zawodowy magistra.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w jednostkach pomocy społecznej, np. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej. W szczególności absolwent może podejmować pracę w strukturach zajmujących się rewitalizacją oraz animacją społeczności lokalnych (samorząd terytorialny, ośrodki pomocy społecznej). Absolwent możne uzyskać zatrudnienie w organizacjach pozarządowych działających w obszarze integracji społecznej (np. fundacjach, stowarzyszeniach, centrach i klubach integracji społecznej), a także placówkach kulturalno-oświatowych (Miejskie Domy Kultury) i strukturach samorządowych.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna 2019/2020 3 760 zł 1 975 zł 1 005 zł 410 zł
2020/2021 3 990 zł 2 095 zł 1 068 zł 439 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20

 

 

KONTAKT

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą w Człuchowie

 Osiedle Witosa 20

77-300 Człuchów

 59 834 11 68