Organizacja i zarządzanie w administracji samorządowej w koncepcji "Inteligentne Miasto" i "Inteligentna Wieś"

Studia skierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą sposobów i form zarządzania specyficznymi organizacjami, jakimi są miasta i wsie oraz twórczego i innowacyjnego jej zastosowania w działaniach zarządczych. Studia charakteryzują się interdyscyplinarnym podejściem z uwagi na złożony stopień procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w przestrzeni miast. Istotą organizacji i zarządzania miastem jest dążność do tworzenia „Inteligentnego Miasta” i "Inteligentnej Wsi", a więc miejsc, w których wysokiej jakości przydatność do życia musi być udziałem wszystkich grup interesariuszy. Ważnym elementem kształcenia będzie wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze organizacji i zarządzania w „Smart City” i "Smart Villages". Współczesne miasta i wsie wymagają innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy funkcjonujących na ich obszarze. A zatem rozwiązywanie tych problemów wymaga profesjonalnie przygotowanych specjalistów o wieloaspektowym spojrzeniu na kwestie rozwoju miast i wsi, umiejących się posługiwać nowoczesnymi metodami zarządzania.

Cel studiów

Celem studiów jest umożliwienie zainteresowanym zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie poprawy jakości zarządzania zarówno miastem, jak i wsią, zmierzającej do efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów objętych zainteresowaniem oraz wprowadzania innowacyjnych metod w zakresie organizacji i zarządzania na wskazanych obszarach, w tym tworzenia strategii rozwoju i foresightu strategicznego oraz kreatywnych rozwiązań na wielu płaszczyznach uwzględniających zagadnienia partycypacji społecznej.

W gospodarce opartej na wiedzy system zarządzania musi być dostosowywany do zmieniających się okoliczności oraz uwzględniać różne wymiary czasowe i terytorialne. Dlatego też absolwenci studiów podyplomowych zostaną wyposażeni w umiejętności wypracowania zasad i dobrych praktyk zarządzania uwzględniających lepsze odpowiadanie na potrzeby mieszkańców, bieżące identyfikowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów, zastosowanie odpowiednich instrumentów zarządzania oraz pozyskiwanie akceptacji dla wprowadzanych zmian. 

Równie istotnym elementem kształcenia słuchaczy jest uruchamianie i rozwój ich potencjału twórczego oraz praktycznej kreatywności i innowacyjności, jak również umiejętności podejmowania decyzji.

Adresaci

Studia podyplomowe kierowane są do osób pracujących w samorządzie terytorialnym, działającym na terenie miejskim lub wiejskim, w firmach konsultingowych doradzających w projektach inwestycyjnych, w firmach świadczących usługi publiczne, w firmach specjalizujących się w opracowaniach dokumentów strategicznych, w jednostkach gospodarczych oraz do liderów środowisk lokalnych pragnących podnieść swoje kwalifikacje, a także do osób, które poszukują nowego zatrudnienia, dla innowatorów.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia
2 4000 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu studiów wyższych.

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
  • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)