Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jednostka prowadząca:

Fundacja In Corpore,

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 3 semestry. Forma niestacjonarna.

W trakcie studiów realizowane są zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz seminarium dyplomowego, praktyki zawodowe.

Praktyki zawodowe w ilości 120 godzin mogą być realizowane w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno -pedagogicznych, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych.

Cel studiów:

Studia umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz (również w bardzo wczesnym etapie życia), zapoznanie się z zasadami terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnego rozwoju.

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń, a także wspomagania ich możliwości rozwojowych.

Ramowy program studiów:

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Wprowadzenie do e-learningu
 2. Komunikacja interpersonalna
 3. Pedagogika specjalna
 4. Psychologia kliniczna
 5. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 6. Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 7. Podstawy logopedii
 8. Podstawy diagnozy pedagogicznej
 9. Teoretyczne podstawy fizjoterapii
 10. Neuropediatria
 11. Fizjoterapia
 12. Podstawy audiologii dziecięcej
 13. Neurologiczne podstawy terapii
 14. Internistyczne konsekwencje zaburzeń OUN
 15. Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi /wzroku i słuchu/
 16. Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 17. Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
 18. Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami /w tym z autyzmem/
 19. Diagnoza i terapia dysleksji
 20. Ustawodawstwo społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością
 21. Prawne podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w samorządzie
 22. Psychopedagogika rodziny
 23. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 24. Wybrane metody terapii wspomagających
 25. Podstawy terapii SI
 26. Praca z dzieckiem zdolnym
 27. Aktywizacja społeczno – zawodowa z elementami doradztwa osobistego dla osób z niepełnosprawnością
 28. Technologie informatyczne w procesie wspomaganiu rozwoju
 29. Konstruowanie programu wspomagania rozwoju - aspekty prawne
 30. Innowacyjne metody pracy i terapii
 31. Seminarium dyplomowe
 32. Zajęcia ćwiczeniowe w terenie

Kadra wykładowców:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowi zespół ekspertów - doświadczeni praktycy.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach,(prowadzonych również przez NFZ) pedagogiczno-psychologicznych, specjalistycznych, organizacjach pozarządowych.

Po zrealizowaniu zaplanowanych w programie modułów kształcenia absolwent, m.in.:

 • posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i medycznych, niezbędną w pracy pedagoga i terapeuty;
 • posiada wiedzę o biomedycznych i psychospołecznych procesach funkcjonowania dziecka o zaburzonym rozwoju;
 • zna podstawowe metody pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną;
 • wie jak wspierać rozwój – autorehabilitację osób o zaburzonym rozwoju, lub z niepełnosprawnością;
 • potrafi prowadzić zajęcia wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach rozwoju;
 • potrafi diagnozować indywidualne możliwości dziecka i rozpoznawać jego specjalne potrzeby edukacyjne;
 • potrafi udzielać pedagogicznego wsparcia dziecku i rodzinie we wczesnych etapach rozwoju dziecka;
 • potrafi podejmować adekwatne działania doradcze wobec osób z różnymi zaburzeniami rozwojowymi uwzględniając ich możliwości psychofizyczne.

Opłaty

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20