„Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój, oś priorytetowa II., działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Czas trwania: 1 września 2016 – 30 czerwca 2023

Projekt realizowany jest przez Pracodawców RP w partnerstwie z Wyższą Szkoła Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Uczelnią Łazarskiego oraz Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku. Branża pomocy społecznej jest bardzo szeroka i specyficzna. Wszyscy obywatele mają lub będą mieli styczność z pracownikami związanymi z pomocą społeczną. Dlatego tak ważne są odpowiednie kompetencje ww. pracowników, które będą odpowiadać na realne i zmienne potrzeby społeczeństwa.

W ramach projektu powołana zostanie Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, której podstawowymi zadaniami będą w szczególności:

  • Forum wymiany opinii i potrzeb pomiędzy trzema elementami systemu kształtowania kompetencji i potrzeb kompetencyjnych w branży  opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: pracodawcami, edukacją a pracownikam;
  • Identyfikacja i prognozowanie potrzeb kompetencyjnych dla obu podsektorów;
  • Monitoring legislacji i zmian merytorycznych dotyczących zawodów dla obu podsektorów;
  • Rekomendacje i zalecenia dotyczące badań i rozwoju kompetencji w zawodach dla obu sektorów.

ProjektyUE ok