Nowa nadzieja

Celem głównym projektu było zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym oraz niwelowanie różnic w dostępie do edukacji 500 osób dorosłych z powiatu górowskiego do czerwca 2015 roku.

Nowa Szansa

W dniu 29 sierpnia 2013 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu z komponentem ponadnarodowym pt. „Nowa Szansa” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nowy Start

 

Projekt „Nowy start” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.