Pełnosprawni w pracy

W Polsce zdecydowana większość osób niepełnosprawnych funkcjonuje poza rynkiem pracy. Wskaźniki zatrudnienia w tej grupie są zatrważające. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny) pokazują, że tylko siedem procent osób niepełnosprawnych utrzymuje się z własnej pracy. W porównaniu z innymi krajami UE, gdzie wskaźniki zatrudnienia są co najmniej dwukrotnie większe, Polska wypada fatalnie. Głównym powodem wykluczenia zawodowego tych osób wydają się być ich poważne problemy zdrowotne, które w następstwie defaworyzacji przekładają się na braki edukacyjne i w efekcie na niesatysfakcjonujący dla pracodawców poziom wykształcenia.

 

Osobom niepełnosprawnym często brakuje kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale i umiejętności miękkich, także tych związanych z poruszaniem się na rynku pracy, czego konsekwencją jest deficyt doświadczenia zawodowego. W dodatku rzadko zapewniana im jest wystarczająca pomoc w podnoszeniu sprawności psychofizycznej.

Właśnie dlatego powstał ten projekt. Jako odpowiedź na kluczowe problemy, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne w Polsce.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego. Osiągnięcie tego celu wymaga:

  • podniesienia kompetencji zawodowych z obszaru ICT i umiejętności miękkich wśród osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenia ich kompetencji w zakresie poruszania się na rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia,
  • wzrostu doświadczenia zawodowego,
  • zwiększenia ich samodzielności i sprawności psychofizycznej.

Do kogo skierowany jest projekt?

Na podstawie rozpoznania w środowisku lokalnym oraz wywiadów z pracodawcami i pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie można stwierdzić, że istnieje znaczne zapotrzebowanie na pracowników biurowych z wysokimi kompetencjami ICT i biznesowymi. Osoby niepełnosprawne mają duże szanse na znalezienie zatrudnienia w tym powiecie, pod warunkiem że nauczą się obsługi programów komputerowych, obsługi biura i zdobędą umiejętności związane z kulturą pracy biznesowej. Dlatego też projekt skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących powiat piaseczyński w województwie mazowieckim, niezatrudnionych lub zatrudnionych. Do wsparcia kwalifikują się tylko te osoby zatrudnione, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów dochodowych (zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Osoby zatrudnione nie mogą stanowić więcej niż 25% wszystkich uczestników projektu.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie projektu w dziale „Rekrutacja” i na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

Jakie są korzyści dla uczestników projektu?

  • Zwiększenie kompetencji w zawodowych w zakresie ICT oraz umiejętności miękkich dzięki kursom i szkoleniom,
  • Wsparcie ze strony specjalistów: psychologa, coacha rozwoju osobistego, asystenta osobistego i brokera pracy,
  • Podniesienie kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia,
  • Zdobycie doświadczenia zawodowego podczas płatnych staży,

Zwiększenie samodzielności i sprawności psychofizycznej.