Modelowo Zarządzana Uczelnia

Projekt „Modelowo Zarządzana Uczelnia” realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Celem projektu „Modelowo Zarządzana Uczelnia” jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej. Działania projektu zakładają wdrożenie strategicznych modeli zarządzania uczelnią w zakresie administrowania m.in. jakością kształcenia, procesami dydaktycznymi, badaniami naukowymi i finansami. W rezultacie projektu nastąpi wdrożenie niezbędnych procesów operacyjnych i towarzyszących im modułów informatycznych, które w końcowym rezultacie podniosą jakość kształcenia, obsługi dydaktycznej i organizacyjnej studentów WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. Dodatkowo projekt przewiduje realizację programu podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej WSP im. Janusza Korczaka w zakresie zarządzania Uczelnią. Zrealizowane zostaną specjalistyczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, które przyczynią się do podniesienia jakości zarządzania na uczelni.

Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 r.

www.modelowa.wspkorczak.eu