Stworzenie standardu „Superwizja pracy socjalnej”

WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie (poprzez funkcjonujące w ramach struktur Uczelni Centrum Rozwoju Pracy Socjalnej) oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, realizują projekt Stworzenie standardu „Superwizja pracy socjalnej” na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i jest realizowany w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Działanie 1.2 PO KL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cele projektu:

 • diagnoza wiedzy pracowników instytucji pomocy społecznej w zakresie superwizji,
 • wypracowanie standardu superwizji,
 • doradztwo dla jednostek, grup i zespołów funkcjonujących w miejscu pracy,
 • usprawnienie kompetencji zawodowych i osobistych,
 • optymalizacja jakości pracy zawodowej.

Projekt obejmuje

 • Opracowanie i przeprowadzenie ogólnopolskich badań poziomu wiedzy i przekonań pracowników socjalnych na temat superwizji, zakończonych raportem.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pt. „Superwizja pracy socjalnej – od idei do działania”, inaugurującej projekt Stworzenie standardu „Superwizja pracy socjalnej”. Celem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji nad możliwymi standardami superwizji pracy socjalnej.
 • Komponent badawczo-superwizyjny – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowej superwizji wśród pracowników socjalnych, której celem jest praktyczne i doświadczalne przetrenowanie założonego modelu superwizji.
 • Ewaluacja działań – opracowanie dokumentu zawierającego wnioski z przeprowadzonych badań wprowadzających, analizę wyników ewaluacji szkoleń z zakresu superwizji, raport z superwizji terenowych oraz rekomendacje służące opracowaniu standardu superwizji pracy socjalnej.
 • Opracowanie materiałów stanowiących podstawę do publikacji podręcznika na temat superwizji pracy socjalnej celem wyposażenia pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej w wystandaryzowany materiał dydaktyczny upowszechniający tematykę superwizji.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji podsumowującej, podczas której zaprezentowany i upowszechniony zostanie wypracowany podczas Projektu standard oraz zostaną zaprezentowane wnioski z pilotażu i rekomendacje przyszłych działań w zakresie superwizji pracy socjalnej.

Realizatorzy projektu

Realizatorem projektu Stworzenie standardu „Superwiza pracy socjalnej” jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Centrum Aktywności Lokalnej (CAL).

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie istnieje od 1993 roku i jest jedną z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce, oferującą studentom kształcenie w formie mentoringu, tutoringu i coachingu.

W swojej bogatej ofercie edukacyjnej Uczelnia proponuje naukę na czterech kierunkach studiów: pedagogika, politologia, filologia angielska oraz praca socjalna, również w formie Kształcenia na Odległość (KnO).

Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia – licencjackich oraz magisterskich uzupełniających studiów II stopnia. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe na ponad 40 atrakcyjnych kierunkach oraz liczne szkolenia i warsztaty (płatne i bezpłatne).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w: Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Człuchowie oraz Szczecinie.

 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) funkcjonuje od dziesięciu lat. Rozwijane przez organizację innowacyjne rozwiązania służą praktycznej realizacji idei zrównoważonego rozwoju lokalnego, którego efektem jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego obywatela.


CAL realizuje swoje zadania m.in. poprzez:

 • Edukację i wspieranie instytucji publicznych w realizacji usług środowiskowych i społecznych oraz zarządzania partycypacyjnego.
 • Kształcenie pracowników socjalnych, urzędników, bibliotekarzy, animatorów kultury, nauczycieli, liderów społecznych w zakresie animacji i przedsiębiorczości społecznej, aktywnej integracji i polityki społecznej oraz innowacyjnych rozwiązań społeczno-edukacyjnych.
 • Prowadzenie obserwacji, badań i diagnozy środowiska społecznego.
 • Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań problemów i usług społecznych.
 • Opracowanie społeczno-edukacyjnych systemów rozwiązań dla administracji rządowej w zakresie polityki społecznej.
 • Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych łączących praktykę społeczną, edukację nieformalną i akademicką.