Szansa na Lepsze Zarządzanie!

„Szansa na Lepsze Zarządzanie! Kompleksowy program podnoszenia jakości zarządzania i funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego na obszarze Powiatu Grójeckiego” to projekt edukacyjno-wdrożeniowy, którego Liderem jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, a jego działania skierowane są do pięciu Partnerów na obszarze Powiatu Grójeckiego, tj. Starostwa Powiatowego w Grójcu, Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, Urzędów Gmin w: Belsku Dużym, Chynowie, Pniewach oraz ich jednostek pomocniczych.


Okres realizacji
Projekt był realizowany w okresie od 1.07.2011 r. do 30.06.2013 r.

Dofinansowanie
Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Całkowita wartość projektu wynosi 2.851.680,40zł Kwota dofinansowania 2.423.928,34 zł Wkład własny jednostek samorządowych 427.752,06zł

Główny cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez wybrane JST poprzez realizację celów szczegółowych:

  • podniesienie wiedzy i kompetencji w latach 2011-2013 w zakresie prawa, zarządzania, rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, ochrony środowiska, kompetencji interpersonalnych, informatycznych i językowych wśród 197 osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Grójcu, Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, Urzędach Gminy w: Belsku Dużym, Chynowie, Pniewach oraz ich jednostek pomocniczych.
  • wdrożenie i przetestowanie co najmniej 3 rezultatów z 3 filarów Dobrego Rządzenia w każdej z Partnerskich JST.
  • uruchomienie i wdrożenie w 5 urzędach 4 nowych usług ePUAP

Działania
W ramach działań edukacyjnych zaplanowano realizację studiów podyplomowych na specjalnościach: Polityka publiczna i prawo administracyjne, Samorządowa polityka społeczna, Zarządzanie finansami publicznymi i projektami w JST. Nadzór i kontrola. Kursy językowe i komputerowe oraz szkolenia specjalistyczne w dwudziestu trzech zakresach tematycznych: Lider samorządowy, Profesjonalna obsługa obywatela, Asertywność w pracy urzędnika, Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Komunikacja interpersonalna, Zasady stosowania KPA, Rola SKO i RIO, Tworzenie i ogłaszanie aktów prawa miejscowego, Redagowanie uchwał i zarządzeń, Prawo pracy i sprawy kadrowe, Promocja i PR w administracji samorządowej, Pozyskiwanie środków z EFS, Pozyskiwanie środków z EFRR, Udzielania zamówień publicznych w JST, Rachunkowość budżetowa JST, Zarządzanie budżetem zadaniowym w JST, Kontrola i audyt w JST, Ochrona środowiska w JST, Sprawy obywatelskie, Planowanie rozwoju przestrzennego z geodezją, Gospodarowanie nieruchomościami i prawo budowlane, Edukacja i zdrowie, Stosowanie zasad Gender Mainstreaming. Ponadto projekt przewiduje wdrożenie co najmniej po 1 rezultacie w każdym z 3 filarów Dobrego Rządzenia oraz nowych usług w ramach platformy ePUAP dla każdej z 5 JST objętej projektem.

Więcej informacji na stronie szansa.wspkorczak.eu