Edukacja – inwestycja w człowieka

Wniosek projektowy przygotowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszar wiejskich).

 

Projekt skierowano do społeczności lokalnych następujących gmin województwa mazowieckiego: Sokołów Podlaski, Celestynów, Maciejowice, Rzewnie, Zbuczyn, Somianka, Mszczonów, Zielonka, Zielonka oraz Dębe Wielkie. Projekt miał za zadanie przyczynić się do zmiany mentalności społeczności lokalnych społeczeństw, tj. uświadomić że ciągłe podnoszenie kwalifikacji daje przewagę na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Powodem dla którego zdecydowano się na przeprowadzenie akcji w społecznościach lokalnych był fakt, iż Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie kształci około 40% studentów z obszarów małomiasteczkowych i wiejskich. Ponadto zwrócono uwagę na to, że większość tego typu akcji jest organizowana w dużych miastach, gdzie dostęp do wszelkich form kształcenia jest większy.

Głównymi celami projektu było: upowszechnianie wiedzy na temat Europejskiego Funduszu Społecznego dla edukacji; uświadamianie korzyści jakie wynikają z edukacji i upowszechnienie idei „life long learning”; zawiązywanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju i podnoszenia kompetencji edukacyjnych; przygotowanie materiałów dydaktycznych i promocyjnych dla co najmniej 400 uczestników spotkań. z edukacji i kształcenia ustawicznego.

  • Każde spotkanie trwało 3 godziny i składało się z 3 modułów:
    • Moduł I (Wiedza + praktyka. Inwestycja w kapitał ludzki),
    • Moduł II (Europejski Fundusz Społeczny dla sektora edukacji),
    • Moduł III (Możliwości podnoszenia, zmiany, nabywania nowych kwalifikacji w ramach programów i działań edukacyjnych UE).

W trakcie trwania zajęć wyświetlano prezentację multimedialną oraz przekazano materiały informacyjne uczestnikom. Spotkania były prowadzone przez dr. Mirosława Grewińskiego oraz Joannę Lizut.

Działania przyniosły wiele korzystnych rezultatów. Przede wszystkim upowszechniono dwie prezentacje multimedialne dotyczące kształcenia ustawicznego, wiedzy o pozyskiwaniu funduszy na edukację w ramach EFS. Obie prezentacje wydrukowano uczestnikom spotkań jako konspekty dydaktyczne. Dla uczestników przygotowano dodatkowo gadżety promocyjne takie jak kubki i smycze z logo WSP im. Janusza Korczaka. W prasie lokalnej (m.in. w Tygodniku Siedleckim, Gazecie Lokalnej, Nowym Waszkowiaku, Głosie Żyrardowa) zamieszczono 8 dużych ogłoszeń i rozdysponowano materiały reklamowe WNS w Warszawie (m.in. ponad 1000 ulotek kształcenia na odległość, 400 informatorów, 200 plakatów). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż zbudowano pozytywny wizerunek WSP im. Janusza Korczaka w województwie mazowieckim oraz zaprezentowano ofertę studiów podyplomowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniach wzięło udział około 400 osób. Wykorzystano 100% środków zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań. Nad przebiegiem akcji czuwał Zespół Zarządzający Projektem: Paweł Adamczuk (koordynator projektu), Anna Cygan (specjalista ds. organizacji i promocji). Wartość projektu oszacowano na 49 490 zł. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej.