Podstawy prawne funkcjonowania KnO w WSP im. J. Korczaka w Warszawie

Uczelnia prowadzi studia z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość [Dz. U. Nr 188, poz. 1347, z późn. zm.]. System e-learningowy obsługuje studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.

Zgodnie z tym rozporządzeniem Uczelnia:

 • posiada kadrę nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • zapewnia dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi;
 • zapewnia materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
 • zapewnia bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy i umiejętności przy założeniu, że zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu odbywają się w siedzibie Uczelni;
 • zapewnia bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia;
 • zapewnia każdemu studentowi możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia dydaktyczne w siedzibie Uczelni.

Liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia.

Pozostałe 40% godzin zajęć prowadzone jest w siedzibie uczelni metodą tradycyjną (wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, konsultacje).

Uwzględniając konieczność zachowania proporcji metod nauczania podczas realizacji zajęć dydaktycznych, przy opracowywaniu planu studiów i doborze przedmiotów, brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne);
 • specyfika przedmiotu (wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria);
 • treści programowe przedmiotu;
 • formę zaliczenia przedmiotu (egzamin, zaliczenie z ocena, zaliczenie bez oceny);
 • poziom studiów (studia pierwszego, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe).

Kształcenie na odległość wspomaga proces kształcenia i prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych metod teleinformatycznych. Dodatkowo weryfikacja wiedzy i umiejętności studentów prowadzona jest w Wydziałach przez pracowników naukowo-dydaktycznych w sposób zapewniający realizację wymagań określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, specjalności oraz poziomów kształcenia.

Wykaz podstawowych aktów prawnych

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166);
 • Statut Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 18 września 2006 r., stanowiący załącznik do decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2006 r., Nr DOW-3-JG-411-174-06;
 • Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie;
 • Zarządzenie nr 15/2009 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 1 września 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Koordynacji Kształcenia na Odległość w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie.