Pytania i odpowiedzi dotyczą kształcenia na odległość (KnO)

 • Ile zjazdów jest w trakcie roku akademickiego?

Liczba zjazdów odbywających się w siedzibie uczelni uzależniona jest od liczby godzin danego kierunku i specjalności oraz poziomu i formy studiów.

 • Jestem osobą niepełnosprawną i mam utrudniony dojazd do uczelni, czy w związku z tym muszę być obecna/y na wszystkich zjazdach?

Zgodnie z Regulaminem studiów WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie w przypadku niepełnosprawności, odbywania studiów równocześnie na kilku kierunkach lub specjalnościach czy sytuacji losowych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających odbywanie studiów zgodnie z przyjętą organizacją, możliwe jest zastosowanie indywidualnej organizacji studiów. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może zwolnić studenta/kę z uczestnictwa w niektórych zajęciach.

 • W jaki sposób odbywają się egzaminy w systemie kształcenia na odległość?

Zgodnie z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywają się w siedzibie uczelni. Egzaminy mogą odbywać się zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

 • Czy dyplom studiów prowadzonych w systemie kształcenia na odległość różni się od dyplomu uzyskanego na studiach tradycyjnych?

Studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie są samodzielną formą realizacji studiów (takimi formami są studia stacjonarne i niestacjonarne], a jedynie wspomagają proces prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych metod teleinformatycznych. Stąd też z punktu widzenia obowiązujących przepisów, dyplom ukończenia studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia nie różni się od dyplomu ukończenia studiów „tradycyjnych”.

 • Czy jako absolwent/ka studiów na odległość posiadam te same kwalifikacje do wykonywania zawodu, jakie posiada absolwent/ka studiów tradycyjnych?

Absolwent/ka danego kierunku studiów i specjalności, bez względu na formę ukończonych studiów (stacjonarne, niestacjonarne), uzyskuje te same kwalifikacje zawodowe.

 • Na jakim poziomie muszę mieć zdaną maturę z języka angielskiego, aby móc studiować na filologii angielskiej?

Kandydat/ka legitymujący/a się tzw. „nową maturą” może zostać przyjęty/a na studia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska bez względu na poziom, na jakim zdawał/a egzamin maturalny z przedmiotu: język angielski. Uczelnia nie przewiduje uzyskania przez kandydata/kę określonej liczby punktów na egzaminie maturalnym z języka angielskiego.

 • Jakie są kryteria przyjęcia na studia na kierunek filologia, specjalność filologia angielska dla osób, które posiadają tzw. „starą maturę”?

Kandydat/ka, który/a legitymuje się tzw. „starą maturą” musi przystąpić do egzaminu z języka angielskiego (test). Termin egzaminu wyznacza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie.

 • Gdzie mogę studiować filologię angielską z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

W roku akademickim 2011/2012 istnieje możliwość podjęcia studiów na kierunku filologia, w specjalności a) filologia angielska z językiem niemieckim (nauczycielska), b) filologia angielska (nienauczycielska). Studia prowadzi Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, podczas rejestracji wybierz odpowiednią salę multimedialną w: Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Szczecinie, Człuchowie.

 • Czy chcąc studiować na kierunku politologia/ pedagogika, muszę posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia także na kierunku politologia?

Nie, ale wówczas student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia różnic programowych. Za różnice programowe pobierana jest dodatkowa opłata.

 • Jakie są warunki przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek pedagogika, specjalność wczesnoszkolna edukacja zintegorowana lub pedagogika przedszkolna z logopedią (specjalności nauczycielskie)?

W przypadku studiów drugiego stopnia w specjalności nauczycielskiej, zaleca się przyjmowanie absolwentów/tek posiadających/ce dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności nauczycielskiej. Dopuszcza się przyjmowanie kandydatów legitymujących się ukończeniem studiów na kierunku pedagogika w specjalności nienauczycielskiej z zastrzeżeniem, iż studia ulegają wydłużeniu o jeden semestr.

 • Czy wybierając metodę studiowania na odległość muszę wykupić dodatkowe oprogramowanie?

Nie. Oprócz systemu operacyjnego, dodatkowe oprogramowanie, jakie musi być zainstalowane (flash player) jest bezpłatne, do pobrania ze strony: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/.

 • Czy plan studiów Kształcenia na Odległość przewiduje praktyki studenckie?

Student/ka studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest zobowiązany/a do realizacji pełnego programu studiów, przewidzianego standardami kształcenia dla określonego kierunku i poziomu studiów. Jeżeli plan studiów przewiduje praktykę studencką, jak to ma miejsce np. w przypadku specjalności nauczycielskich, student/ka jest zobowiązany/a do jej realizacji.

 • W jaki sposób będę otrzymywać materiały e-learningowe?

Student/ka studiujący/a w systemie Kształcenia na Odległość posiada dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej. Materiały te dostępne są w formie PDF lub filmu.

 • Jakie wymagania musi spełniać komputer do nauki w systemie Kształcenia na Odległość?

Wymagania sprzętowe są minimalne i praktycznie każdy współczesny komputer je spełnia:

 • procesor 1.5 GHz,
 • pamięć operacyjna: 256MB RAM (512MB zalecane),
 • karta dźwiękowa stereo,
 • karta graficzna z ustawioną rozdzielczością ekranu minimum: 1024x768 pikseli (High color),
 • łącze internetowe 128 kb/s lub szybsze.
  O komforcie pracy w głównej mierze decyduje prędkość łącza internetowego.