Misja i strategia

Misja

Misją WSP im. J. Korczaka w Warszawie na lata 2016-2020 pozostaje kształcenie ustawiczne różnych grup społecznych, w tym osób mniej zamożnych ze środowisk małomiasteczkowych i wiejskich, którzy z różnych powodów nie zdobyli wykształcenia wyższego lub potrzebują dodatkowych kwalifikacji czy umiejętności. Wartością nadrzędną jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji praktycznej absolwentom szkół średnich, pracownikom sektora edukacyjnego i służb społecznych, ale też innych branż, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w oparciu o najnowszą wiedzę, z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi edukacyjnych. Uczelnia kieruje swoją ofertę również do osób starszych i niepełnosprawnych, dając możliwość studiowania na odległość. Proces dydaktyczny i naukowy prowadzony w WSP im. J. Korczaka opiera się na równości w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwym traktowaniu, partycypacyjnym modelu edukacji oraz podmiotowym i indywidualnym podejściem do rozwoju.

Uczelnia wyznaje takie wartości Korczakowskie, jak: sprawiedliwość, szacunek, godność, prawdę i miłość do bliźniego. Kształci w sposób horyzontalny i holistyczny w zakresie szeroko rozumianych nauk społecznych, a programy nauczania i dobór metod dydaktycznych służyć mają wykształceniu humanistów, rozumiejących skomplikowaną rzeczywistość społeczną, gospodarczą i publiczną. W procesie nauczania Uczelnia wykorzystuje zarówno metody refleksyjnej edukacji, jak i metody kształcenia praktycznego.

Strategia Uczelni