Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, którego prezesem jest prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, to stowarzyszenie o bogatej tradycji sięgającej okresu międzywojennego.

Zakres działalności Towarzystwa jest obecnie znacznie szerszy niż w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Organizacja ta, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, podejmuje wiele rozmaitych przedsięwzięć. Inicjuje, ale i realizuje badania, dotyczące choćby aktualnej sytuacji kobiet na polskim rynku pracy. Organizuje warsztaty poświęcone polityce rodzinnej państwa czy warunkom funkcjonowania domów opieki społecznej, liczne konferencje i seminaria, m.in. „Usługi społeczne wobec rodziny”, „Młode pokolenie – problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości”. Popularyzuje wśród studentów problematykę społeczną, np. podczas zajęć warsztatowych. Poza tym wspiera innowacyjne projekty z obszaru szeroko rozumianej polityki społecznej, a także propaguje nowoczesne metody edukacji.

Towarzystwo wydaje i dofinansowuje książki naukowe, m.in. „Ekonomię szczęścia” Piotra Michonia, publikuje też biuletyn informacyjny „Wiadomości Społeczne”. Ponadto, ściśle współpracuje z WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. W ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” PTPS prowadziło badanie losów absolwentów naszej Uczelni i organizowało staże studenckie. Brało też udział w projekcie „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”, co zaowocowało tłumaczeniami dziesięciu publikacji z zakresu polityki społecznej.

Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej: http://ptps.org.pl/

Klub Rzymski

Klub Rzymski to międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, naukowców, przedsiębiorców, polityków, finansistów. Od momentu powstania, a więc od 1968 roku, zajmuje się przeprowadzaniem badań i opracowywaniem na ich podstawie raportów z zakresu problemów gospodarczo-społecznych świata. Z analizami i prognozami tej organizacji – założonej w Rzymie, choć mającej swoją główną siedzibę w Genewie – liczą się nie tylko środowiska naukowe, lecz również rządy państw.

W 1987 roku powstało Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, a od 2011 roku jego przewodniczącym jest prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. W Komisji Rewizyjnej zasiada zaś prorektor, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński.

Towarzystwo, zgodnie z ideami Klubu Rzymskiego, przeprowadza badania naukowe, organizuje konferencje i seminaria w Polsce oraz za granicą, upowszechnia wiedzę na temat zagrożeń i wyzwań, związanych choćby z konfliktami interetnicznymi w Europie Wschodniej czy z przeobrażeniami społeczeństw totalitarnych. Prowadzi też działalność wydawniczą, publikuje własne książki (do tej pory nakładem Towarzystwa ukazały się 54 pozycje naukowe) i współredaguje biuletyn „Przyszłość. Świat – Europa – Polska”.