Erasmus+

Wymiana studentów

Popularną formą udziału studentów w Erasmusie są wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta. Można wyjechać nawet do 2 razy: na studiach licencjackich i po raz kolejny na magisterskich.
  • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta. Możliwe jest odbycie praktyki 2 razy: na studiach licencjackich i po raz kolejny na magisterskich.

 

Na każdym z poziomów studiów (licencjackie, magisterskie) można skorzystać z wyjazdów trwających od 3 do 12 miesięcy łącznie (Erasmus studia i Erasmus praktyki), gdzie liczba 12-stu miesięcy przypada oddzielnie na poszczególny poziom studiów.

Istnieją też inne możliwości skorzystania z wymiany i współpracy międzynarodowej. Studenci mogą także uczęszczać na zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców lub specjalistów przyjeżdżających na ich uczelnię w ramach Erasmusa (źródło: www.frse.org.pl)

Wymiana pracowników

Dzięki programom unijnym nasza uczelnia może uczestniczyć w wymianie pracowników akademickich z uczelniami partnerskimi. Dzięki temu nasza kadra naukowa czerpie z doświadczeń światowych systemów edukacyjnych funkcjonujących na najważniejszych europejskich uniwersytetach, a Uczelnia Korczaka może zaoferować swoim studentom gościnne wykłady zagranicznych profesorów i ekspertów. Naszą uczelnię co roku odwiedzają wybitne postaci świata nauki.

Deklaracja Polityki Erasmusa

Erasmus Policy Statement

Od roku 1993, kiedy powstała Uczelnia Janusza Korczaka, umiędzynarodowienie wpisuje się w jej misję oraz strategię rozwoju. Internacjonalizacja Uczelni pozwala na pozyskanie większej ilości partnerów, a co za tym idzie, zwiększa się poziom wykształcenia pracowników oraz tworzone są coraz lepsze warunki dla przyszłych beneficjentów projektu. Program Erasmus pozwala na dostosowanie się oraz stałe rozwijanie Uczelni by nadążyć nad zmieniającym się rynkiem. Pozwala on na doskonalenie organizacji oraz procesów zarządzania. Chcemy wspierać oraz promować mobilności zarówno studentów, jak i pracowników, by byli gotowi na zmieniające się oczekiwania od pracodawców oraz rynku. Naszym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków dla studentów z zagranicy oraz dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych oraz wykreowanie naszej Uczelni jako atrakcyjnej dla nowych partnerów. Program Erasmus stwarza realne możliwości wypracowania takiej pozycji oraz pozwala korzystać z dobrych praktyk, wymiany doświadczeń a także poprawę znajomości języków obcych.
Jako cele strategiczne projektu wymieniono przede wszystkim:

  • rozwój partnerstwa strategicznego - stworzenie pracownikom oraz studentom możliwości wyjazdu za granicę,
  • zwiększenie liczby studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych mogących skorzystać z udziału w programach,
  •  tworzenie projektów międzynarodowych ,
  •  umiędzynarodowienie dydaktyki ,
  • rozszerzenie oferty dydaktycznej,
  • kontynuacja współpracy z Uczelniami Partnerskimi oraz pozyskanie nowych partnerów,
  • zapewnienie sprawnego funkcjonowania ECTS, uznawalności,
  • zapewnienie wysokiej jakości wymiany akademickiej, poprzez aktualizowanie informacji o możliwościach wyjazdów, ich warunkach, zasadach.

Program kształcenia, oparty na Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów ECTS, umożliwia uznawalność przedmiotów, punktów oraz efektów kształcenia.
Umowy międzyinstytucjonalne, podpisywane przez prawnego przedstawiciela Uczelni, dobierane są tak, by wszyscy studenci mieli możliwość wyjazdu do odpowiadającej im instytucji. Nawiązywana jest współpraca partnerska z Uczelniami o podobnym profilu kształcenia, z różnych części Europy oraz poza nią. Dzięki różnorodności, studenci mają możliwość poznania odmiennych kultur, uczą się tolerancji oraz poszerzają swoje horyzonty.

Realizując wyżej wymienione cele, Uczelnia tworzy warunki do rozwoju, zarówno dla studentów jak i pracowników.

ECHE