dr Teresa Lewandowska-Kidoń

dr Teresa Lewandowska-Kidoń

 

Wykształcenie i specjalizacja

 • Doktor nauk humanistycznych (tytuł uzyskany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Specjalizacja: pedagogika i pedagogika specjalna (teoria wychowania, terapia pedagogiczna, pedagogika lecznicza)
 • Prowadzone badania: edukacja i wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, psychospołeczne funkcjonowanie dzieci chorych, terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

Droga zawodowa

 • Asystent, adiunkt i starszy wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Adiunkt w Uczelni Korczaka
 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 152 w Warszawie

Osiągnięcia zawodowe

 • Wypromowanie około 100 magistrów i 200 licencjatów
 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. Model lokalnej współpracy na rzecz dzieci ze   specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany we współpracy trójstronnej: ORE, UJK w Kielcach, WSP im. Korczaka w Warszawie (do 2016 r.)
 • Udział w projekcie systemowym Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap, Priorytet III, Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z firmą Vulcan Sp. z o.o. (Europejski Fundusz Społeczny, 2015)
 • Udział w projekcie Nauczyciel w systemie edukacji – obszary stagnacji i perspektywy rozwoju (WSP im. J. Korczaka, 2015)
 • Kierownik specjalizacji studiów: diagnoza i terapia pedagogiczna, pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Praca w Uczelni Korczaka

Specjalności:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

Zajęcia, wykłady, konwersatoria, seminaria dyplomowe:

 • Teoria wychowania
 • Etiologia i symptomatologia dysleksji
 • Wprowadzenie do terapii pedagogicznej
 • Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Diagnoza i terapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu
 • Diagnoza pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Warsztat terapeuty pedagogicznego
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wspieranie w rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch
 • Współczesne metody wspomagające terapię
 • Podstawy edukacji integracyjnej
 • Dydaktyka specjalna

Publikacje

 • Lewandowska-Kidoń T., Drama w kształceniu pedagogicznym. Wyd. UMCS, Lublin 2001 (2003)
 • Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wyd. II zmienione. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015
 • Lewandowska-Kidoń T., Korzeniecka-Kozerska A., Style wychowania i postawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami oddawania moczu. Wyd. „Elipsa”, Warszawa 2015
 • Skałbania B., Lewandowska-Kidoń T., Terapia pedagogiczna. Teoria, praktyka, refleksje. Wyd. WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015
 • Lewandowska-Kidoń T., Kalinowska-Witek B., Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Wyd. UMCS, Lublin 2016
 • Skałbania B., Lewandowska-Kidoń T., Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019
 • Lewandowska-Kidoń T., Gajewska M., Witek A., Dziecko przewlekle chore. Dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z alergią, Ośrodek Rozwoju Edukacji 2015
 • Lewandowska-Kidoń T., Witek A., Percepcja otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, nr 18 (4), s. 276-280
 • Lewandowska-Kidoń T., Witek A. Szkoła miejscem inkluzji czy ekskluzji społecznej, (w:) Chodkowska M., Byra S. (red.), Dystans społeczny w teorii i praktyce pedagogicznej, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 233-251
 • Skałbania B., Lewandowska-Kidoń T., Współpraca szkoły i środowiska lokalnego we wspomaganiu rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konteksty teoretyczne i praktyczne, „Roczniki Teologiczne” Praca Socjalna 2017 nr 1, tom LXIV, s. 193-212
 • Witek A., Lewandowska-Kidoń T., Funkcjonowanie ucznia z trudnościami przystosowawczymi w środowisku szkolnym w kontekście potrzeby rozwijania inteligencji emocjonalnej, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2018 nr 4, s. 49-65
 • Lewandowska-Kidoń T., Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jako szansa na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J –Paedagogia-Psychologia 2019, Vol 32, No 2, s. 69-81

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu