prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz

QXYXYAft

 

Wykształcenie

 • Ekonomista i polityk społeczny funkcjonujący w dziedzinie nauk społecznych i ekonomicznych. Specjalizuje się w obszarach polityki rodzinnej, polityki społecznej, demografii, ekonomii społecznej, usług społecznych, asystentury rodzinnej, mediacji socjalnych, wykluczenia finansowego i społecznego.
 • Doktor habilitowany nauk o polityce i administracji oraz doktor nauk ekonomicznych.

Droga zawodowa

 • Od strony praktycznej zajmował się świadczeniami udzielanymi z pomocy społecznej, pracując jako pracownik socjalny - podinspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2004-2007.
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i wykładowca w WSP im. Janusza Korczaka na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.
 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Parametryzacji Nauki.
 • Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.
 • Członek Sieci Naukowo- Badawczej European Social Network (ESN), European Association for Population Studies (EAPS) oraz Work and Family Researchers Network (WFRN).
 • Obecnie zajmuje się problemem istniejącego kryzysu demograficznego w Polsce i innych krajach UE, a także kierunkami rozwoju polskiej polityki rodzinnej oraz jej finansowaniem.

Osiągnięcia zawodowe i odznaczenia

 • Dyplom oraz Medal Prezydenta Miasta Radomia za otaczanie troską kultury Ziemi Radomskiej i pracę na rzecz rozwoju miasta oraz sławienie dobrego imienia Miasta Radomia.
 • Nagroda Rektora I stopnia za twórcze osiągnięcia w działalności naukowej.
 • Brązowy Medal Prezydenta RP za Długoletnią Służbę.
 • Brązowy medal WSP im. J. Korczaka w Warszawie za szczególne zasługi w rozwoju i umacnianiu Uczelni. 
 • Specjalne podziękowanie od samorządu studenckiego za współpracę i popieranie inicjatyw samorządu.
 • Uczestnik ponad 90 krajowych i międzynarodowych konferencji tematycznych dotyczących rodziny i polityki na rzecz rodzin.
 • Autor ponad 100 publikacji naukowych oraz 3 monografii naukowych poświęconych: tematyce problemów społecznych i sytuacji socjalnej rodzin, świadczeniom rodzinnym w Polsce i innych krajach UE, godzeniu życia zawodowego i rodzinnego w Polsce, efektywności polityki rodzinnej oraz finansowaniu polityki rodzinnej.

Zajęcia prowadzone w Uczelni Korczaka

Zajęcia na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych:

 • Kierunek polityka społeczna – (np. polityka rodzinna, pomoc społeczna i praca socjalna, polityka społeczna w UE, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście usług społecznych, diagnoza potrzeb i problemów społecznych w kontekście usług społecznych, finansowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, ewaluacja i sposoby pomiaru efektywności w polityce społecznej, elementy demografii, profilaktyka społeczna, funkcjonowanie instytucji europejskich, ekonomia społeczna, diagnoza środowiska społecznego, promocja aktywności i organizacja pozarządowe, aksjologia pracy socjalnej, budowanie przedsiębiorstwa społecznego).
 • Kierunek praca socjalna – (np. profilaktyka społeczna, patologie i niedostosowanie społeczne, patologia rodziny, metodologia i metody badań społecznych, systemy pomocy społecznej, wybrane aspekty polityki społecznej, aksjologia pracy socjalnej, zarządzanie oraz ewaluacja usługami społecznymi, rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych, budowanie przedsiębiorstwa społecznego, ekonomia społeczna, diagnoza środowiska społecznego, warsztat asystenta rodziny, diagnoza systemu rodzinnego).
 • Kierunek pedagogika – (np. doradztwo zawodowe, ochrona własności intelektualnej, metodologia badań społecznych, psychologia małżeństwa i rodziny).

Wybrane publikacje

Monografie autorskie:

 • A. Durasiewicz, Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE – Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012.
 • A. Durasiewicz, W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017.

Książki pod redakcją:

 • A. Durasiewicz, Asystentura i mediacje socjalne - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015.
 • A. Durasiewicz, Narodowy i ponadnarodowy wymiar polityki rodzinnej - Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017.
 • A. Durasiewicz, Polityka na rzecz rodzin – plusy czy minusy? - Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019.

Artykuły:

 • Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce - dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość – w: „Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie” pod redakcją M. Kubiaka wyd. Uniwersytet Gdański & PTPS, Gdańsk 2014, ss. 102-120.
 • Rodzina jako kategoria polityki społecznej - współczesny kierunek polityki społecznej na rzecz rodziny – w: „Dylematy współczesnych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań” pod redakcją H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz wyd. Difin, Bydgoszcz 2015, ss. 102-120.
 • Actual, realized and preferred family models in which direction will modern family aim? – w: “Rodzina w trzecimtysiącleciu. Trudności i sukcesy pod redakcją I. Klonowska i J. Stawnicka, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Warszawa-Pułtusk 2015, ss. 209-224.
 • Rola asystentury rodzinnej w polityce rodzinnej – w: „Asystentura i mediacje socjalne” pod redakcją A. Durasiewicza i I. Podobas, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015, ss. 105-121.
 • Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce – w: „Współczesne Zagrożenia Społeczne - Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego” pod redakcją T. Jarockiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kielce 2019.