Resocjalizacja i socjoterapia

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy, pedagoga.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu teorii i metodyki resocjalizacji i socjoterapii, patologii społecznych, diagnozy resocjalizacyjnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu: zastosowania treningu umiejętności wychowawczych, treningu konstruktywnych zachowań, przeciwdziałania agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich. Uczymy naszych studentów treningu rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem metodyki porozumienia bez przemocy. Absolwent może podjąć pracę w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, świetlicach socjoterapeutycznych oraz placówkach wsparcia dziennego, Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy o charakterze pozainstytucjonalnym (m.in. streetworking, organizacje pozarządowe).

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Resocjalizacja i socjoterapia 2019/2020 4 470 zł 2 345 zł 1 195 zł 485 zł
2020/2021 4 620 zł 2 425 zł 1 235 zł 505 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

 

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów I stopnia zainteresowanych w szczególności tematyką dotyczącą resocjalizacji i socjoterapią.

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra.