Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Podyplomowe studia na kierunku poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – charakterystyka ogólna

Studia na kierunku poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna to trzysemestralne studia podyplomowe zaprojektowane i realizowane z myślą o osobach, które chciałby poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje w zakresie dziedzin, takich jak poradnictwo psychologiczne oraz pomoc psychologiczna. Powyższa pozycja z oferty dydaktycznej Uczelni Korczaka Oddział Warszawa jest skierowana do absolwentów studiów pedagogicznych oraz pokrewnych kierunków humanistycznych, w szczególności do osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w placówkach zajmujących się świadczeniem szeroko rozumianych usług poradniczych – indywidualnych i grupowych – wobec zróżnicowanego odbiorcy niezależnie od jego wieku i sytuacji społecznej.

Dziedziny, takie jak poradnictwo psychologiczne i pomoc psychologiczna oferują profesjonalne wsparcie i pomoc dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, którzy – z różnych względów – potrzebują specjalistycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Program, który jest realizowany przez przedmiotowe studia podyplomowe opracowane przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa przygotowuje absolwentów do prowadzenia działań diagnostycznych, jak również praktycznego udzielania pomocy w zakresie wymaganym przez podopiecznego lub grupę podopiecznych.

Poradnictwo psychologiczne i pomoc psychologiczna to wsparcie, którego można udzielać jednostce z ramach indywidualnej pracy z podopiecznym, jak również w ramach zajęć grupowych. Ukończenie studiów na kierunku poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna przygotowuje absolwentów do projektowania, organizowania i realizowania działań pomocowych skierowanych do różnych grup osób potrzebujących oraz jednostek, które chciałby skorzystać z indywidualnych form wsparcia.

Czas trwania studiów: 3 semestry (360 godzin)

Praktyki: 60 godzin

SPOSOBY REKRUTACJI NA STUDIA

Studia podyplomowe adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie lub licencjackie na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna lub innej specjalności i są zdecydowane na udzielanie profesjonalnej pomocy i świadczenie usług poradniczych wobec różnych grup osób potrzebujących wsparcia w obszarze indywidualnym jak i grupowym.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończonych studiów
 • ksero dowodu osobistego

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW KWALIFIKACYJNYCH

Studia podyplomowe w zakresie Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna doskonale wpisują się w aktualne potrzeby edukacyjne i społeczne. Ich celem jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań pomocowych i poradniczych wobec dorosłych i dzieci, którzy potrzebują specjalistycznego wsparcia i pomocy. Ideą studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do bycia „dobrym doradcą”, „liderem” w zakresie organizowania i realizowania działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również prowadzenia działań diagnostycznych i terapeutycznych wobec osób potrzebujących. Słuchacze studiów poznają zatem podstawową wiedzę z zakresu teorii pomocy i poradnictwa, nabywają umiejętności i kompetencje związane z udzielaniem pomocy i bycia z drugą osobą ,która znalazła się w sytuacji trudnej czy kryzysowej. Program studiów obejmuje trzy moduły: wiedza z psychologii, pedagogiki i poradoznawstwa, diagnoza i terapia psychopedagogiczna, kształtowanie kompetencji pomocowych.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Program studiów podyplomowych obejmuje przedmioty specjalnościowe zawarte w trzech, wymienionych wcześniej, modułach, które realizowane będą w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, konserwatoriów przy zastosowaniu atrakcyjnych i włączających metod kształcenia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Absolwent studiów podyplomowych zna:

 • podstawową terminologię stosowaną w pedagogice i naukach pokrewnych, zna jej źródła i zastosowanie
 • zna podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka, które są podstawą podejmowanej działalności
 • zna pojęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zna współczesne koncepcje poradnictwa i rozumie ich zastosowanie
 • posiada wiedzę z zakresu organizowania i przebiegu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówkach oświatowych
 • zna i rozumie mechanizmy powstawania zachowań
 • zna elementarne procesy rozwojowe dziecka i dorosłego
 • zna współczesne koncepcje poradnictwa kariery
 • posiada wiedzę na temat organizacji zajęć wspierających dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
 • identyfikuje metody diagnostyczne i terapeutyczne adekwatnie do potrzeb wspomagającego
 • ma wiedze dotyczącą procesu komunikowania się oraz jego zakłóceń i barier

Umiejętności

Absolwent studiów podyplomowych:

 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczna do projektowania, organizowania i realizowania działań pomocowych wobec różnych grup osób potrzebujących
 • potrafi diagnozować różne problemy z zastosowaniem odpowiednich narzędzi diagnozy
 • potrafi skutecznie komunikować się z osobami potrzebującymi pomocy i konstruować porady pisemne językiem zrozumiałym dla odbiorcy
 • potrafi organizować zajęcia dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • potrafi monitorować przebieg procesu pomagania i wprowadzać modyfikacje
 • potrafi budować siec wsparcia i współpracować z innymi podmiotami w zakresie pomocowym

Kompetencje

Absolwent studiów podyplomowych:

 • jest świadomy znaczenia wiedzy z różnych dyscyplin w procesie pomagania
 • rozumie odpowiedzialność osoby pomagającej w podejmowanych czynnościach pomocowych
 • jest świadomy konieczności etycznych działań wobec drugiej osoby
 • rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia swoich kompetencji pomocowych
 • posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z dziećmi i dorosłymi potrzebującymi pomocy i wsparcia

SYLWETKA ABSOLWENTA I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Podstawowym celem studiów jest profesjonalne przygotowanie studentów do organizowania i realizacji form pomocowych na różnych płaszczyznach działań: edukacyjnej, społecznej, rodzinnej. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do zadań związanych z udzielaniem pomocy i poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym. Może podjąć pracę w różnych typach szkół w charakterze lidera w procesie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom lub pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych, specjalistycznych, placówkach opiekuńczych, adopcyjnych, edukacyjno-wychowawczych, pomocy społecznej w sektorze publicznym i niepublicznym.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    2 raty 4 rat
2 3 300 zł 1 733 zł 883 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

 

 

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu