Doradztwo zawodowe

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach: doradca zawodowy, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, w kontekście zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących nie tylko na rynku pracy, ale też w najbliższym środowisku człowieka, jak rodzina, praca, szkoła.

W trakcie studiów studenci poszerzą swoją wiedzę w zakresie andragogiki, dydaktyki pracy, poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa kariery, podstaw koncepcji wyboru zawodu i rozwoju kariery, warsztatu pracy doradcy zawodowego i coacha. Nauczą się posługiwania warsztatem diagnostycznym w doradztwie zawodowym i edukacyjnym oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego bazującego na metodach i narzędziach doradztwa zawodowego i coachingu kariery, wykorzystując nowoczesne techniki pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukację zawodową,
 • poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian,
 • technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery,
 • wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta,
 • kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki.

Absolwent posiada wiedzę służącą realizacji zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb rynku pracy. Absolwenci wyposażeni są w umiejętności osobiste i merytoryczne do prowadzenia porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie potencjału kandydata do pracy oraz świadomym planowaniu jego kariery zawodowej. Absolwenci studiów przygotowani są do spełnienia wymagań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwa Edukacji, stawianych doradcom zawodowym i szkolnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

 • placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły, akademickie biura karier, poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego;
 • centra integracji społecznej;
 • działy HR, szkoleń i kadr;
 • organizacje pozarządowe.

Absolwent może rozpocząć własną działalność gospodarczą jako doradca, trener, coach kariery.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Doradztwo zawodowe 2019/2020 3 660 zł 1 925 zł 979 zł 399 zł
2020/2021 3 970 zł 2 085 zł 1 065 zł 435 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3.