Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studenci specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zdobywają szeroką wiedzę z zakresu dziedzin takich jak: rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podstawy wychowania przedszkolnego, podstawy edukacji wczesnoszkolnej, diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zaoczne studia magisterskie pozwalają na zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie:

  • organizowania zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III,
  • konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III),
  • konstruowania planów wsparcia rozwoju dziecka borykającego się z trudnościami, które wynikają z jego nieharmonijnego rozwoju,
  • pracy w zespołach wspierających,
  • efektywnego wyboru i doboru metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • efektywnego wyboru i doboru zabaw i gier edukacyjno-rozwojowych dla dzieci młodszych.

Perspektywy zawodowe

Zaoczne studia magisterskie przygotowują absolwentów do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej. Absolwenci studiów mogą podjąć zatrudnienie w przedszkolach oraz różnego rodzaju klubikach, w których realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego, a także nauczania indywidualnego dziecka w wieku przedszkolnym. Ponadto absolwenci są uprawnieni do podejmowania pracy w publicznych i niepublicznych oraz prywatnych szkołach podstawowych oraz w organizacjach i stowarzyszeniach.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 2019/2020 3 760 zł 1 910 zł 970 zł 390 zł
2020/2021 4 070 zł 2 070 zł 1 045 zł 425 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
  • kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia
  • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3.