Zarządzenia dotyczące dyplomowania

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

realizując zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 167 a. ust. 4 uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej  przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.


Zarządzenia dotyczące dyplomowania

Zarządzenie Nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dn. 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Regulamin dyplomowania

Wymogi formalne

Wykaz dokumentów  składanych do egzaminu dyplomowego:

 1. Pracę przyjmuje promotor, składając oświadczenie o jej przyjęciu.

  Dyplomant składa oświadczenie o  samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.

 2. Dyplomant składa następujące dokumenty w teczce z gumką opisanej (egzamin licencjacki/magisterski, imię i nazwisko, numer albumu,promotor, specjalność)

  1)  2 egzemplarze pracy dyplomowej w dziekanacie (wraz ze zgodami promotora pracy i oświadczeniem autora pracy); jedna z nich powinna być zbindowana i oprawiona w miękka okładkę, wydruk dwustronny;
  2)  elektroniczną formę tekstu pracy zapisaną na CD;
  3)  5 zdjęć – format 4,5 × 6,5 cm ( nie dotyczy studiów podyplomowych);
  4)  kserokopię aktualnego dowodu osobistego;
  5)  druk rozliczenia z biblioteką – karta obiegowa (według wzoru);
  6)  kopertę zaadresowaną;

Warunki przyjęcia pracy dyplomowej

 • uregulowane wszystkich należności finansowych wobec Uczelni (czesne, odsetki itp.) Stan wpłat można sprawdzić w Wirtualnym Dziekanacie. W sytuacji gdy system będzie wykazywał zaległości – praca nie zostanie przyjęta nawet na podstawie dowodu wpłaty
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

W dniu obrony student traci prawa studenta (w tym: prawo do stypendium socjalnego i naukowego) – nabywa prawa absolwenta i otrzymuje tego samego dnia zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Legitymację studencką należy zwrócić w dniu egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego przychodzą na egzamin z legitymacją studencką. Zobowiązani są zwrócić ją Przewodniczącemu Komisji w dniu egzaminu. 

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenckich lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów (§7.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

W Wirtualnym Dziekanacie zostały wprowadzone tematy prac magisterskich/licencjackich. Wszyscy studenci są zobowiązani do zweryfikowania tematu. W przypadku niezgodności tematu praca nie zostanie przyjęta.

Niezłożenie pracy oznacza niezaliczenie seminarium, a tym samym niezaliczenie całego roku studiów.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta (z opinią promotora) lub promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Student może też złożyć wniosek o powtórzenie ostatniego roku studiów, co wiąże się zazwyczaj z koniecznością uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.

Do pobrania

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu